Projektovanie vyhradených technických zariadení elektrických 

 Vypracovávam projektovú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia pre súkromné osoby ale aj živnostníkov elektrikárov a firmy. 

Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia sa spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám. Súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok. Inak povedané každý objekt musí mať zakreslený reálny stav elektroinštalácie v zmysle  zákona  605/2007 §5. Teda každá zmena elektroinštalácie musí byť zakreslená v projektovej dokumentácii. Za túto zmenu je zodpovedný investor.

Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej možno vykonať  odborné prehliadky, odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí určené v technickej norme. 

Projektujem:

  • elektroinštalácie priemyselných objektov
  • elektroinštalácie objektov občianskej výstavby (rodinných domov, bytov, bytových domov)
  • prípojky NN - domové, vzdušné, zemné
  • osvetlenie exteriérov, interiérov, osvetlenie plôch a fasád objektov
  • vzdušné a káblové vedenia NN,
  • rozvodne NN
  • bleskozvodná inštalácia a uzemňovacie sústavy - klasické aj aktívne bleskozvody

Cena za vypracovanie odbornej technickej dokumentácie sa stanovuje podľa veľkosti a zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám rád vypracujem cenovú ponuku.